Катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” обучава студенти и докторанти по:

А. Образователно-квалификационни степени “БАКАЛАВЪР” и “МАГИСТЪР” по специалностите:

  1. “Индустриален мениджмънт” от професионално направление 5.13 “Общо инженерство” и акредитирана от IEТ – Великобритания, както и от НАОА – България.
  2. “Стопанско управление” от професионално направление 3.7 “Администрация и управление”, акредитирана от НАОА – България.
  3. “Публична администрация” от професионално направление 3.7 “Администрация и управление”, акредитирана от НАОА – България.
Последно променен на Събота, 16 Октомври 2010 10:37
 

 Б. Образователна и научна степен “ДОКТОР” по научни специалности:

  1. 05.02.21 “Организация и управление на производството”, акредитирана от НАОА – България.
  2. 05.02.18 “Икономика и управление” – акредитирана от НАОА – България.

Защитени са над 70 докторски дисертации.

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 08:52
 

Изградени са следните основни научни и учебни направления:

  1. Индустриален инженеринг – с водещ проф. д-р инж. И. Даков.
  2. Организационен мениджмънт – с водещ доц. д-р инж. П. Ганчев.
  3. Маркетинг – с водещ проф. д-р М. Велев.
  4. Икономика на предприятието, финанси и счетоводство – с водещ доц. д-р Д. Дончев.
  5. Мениджмънт на качеството – с водещ доц. д-р Г. Дюкенджиев
Последно променен на Понеделник, 04 Февруари 2013 12:53
 


Страница 2 от 2