Специализирана библиотека и информационен център на Стопанския факултет

Целта на създаването на Специализираната библиотека на Стопанският факултет е по западeн образец да подпомага обучението на студентите във факултета със специализирана учебна и научна литература и с информационна дейност по изучаваните специалности “Индустриален мениджмънт”, “Стопанско управление”, “Публична администрация” и “Инженерен дизайн”.


/Библиотеката е финансирана от KNOW HOW FUND на Британското правителство и открита през ноември 1998 г. от Британския посланник г-н Ричард Стаг/

Библиотеката на Стопански факултет е безплатна за студентите от факултета, както и за информационното обслужване на обучаващите се в СФ . Библиотеката предлага тематично следната учебна и научна литература от чуждестранни и български автори на английски, български, немски и др. езици/. В Библиотеката се предлага компетентна информация по търсената литература по дисциплините, както и при търсене на литература за разработване на курсови работи, проекти, дипломни работи и т.н.


/Библиотеката разполага с телевизор и видео, Видео и аудио касети за провеждане на учебни занятия, подпомагащи учебният процес по изучавените дисциплини CD-ROM заглавия – за използване на място, Интернет достъп за проучване на чуждестранни библиотеки и достъп до Централната библиотека на ТУ/

Тематични направления :

 • Инженеринг – Производствен инженеринг , Индустриален инженеринг , Логистика
 • Мениджмънт – Основи на мениджмънта, Производствен мениджмънт, Стратегически мениджмънт, Мениджмънт на човешките ресурси, Финансов мениджмънт, Унификационен мениджмънт, Информационни системи в мениджмънта, Мениджмънт на проекти
 • Маркетинг – литература по Основи на маркетинга, Маркетингови изследвания, Маркетингови комуникации, Мениджмънт на маркетинга, Стратегически маркетинг, Международен маркетинг, Маркетинг на услугите, Маркетинг на туризма
 • Икономика – Бизнесикономика, Теория на пазарното стопанство, Макроикономика, Микроикономика, Икономика на предприемаческата дейност, Иконометрия
 • Иновоции и предприемачество – Бизнеспредприемачество, Иновации, Иновационен мениджмънт, Бизнес планиране, Разработване на бизнес планове
 • Проектиране на предприятия
 • Бизнес етика, Организационно поведение, Социология, Фирмена култура, Култура и етика в организационното поведение
 • Право – Основи на правото, Трудово право, Търговско право, Административно право, Европейско право
 • Анализ на стопанската дейност, Корпоративен анализ
 • Счетоводство, Литература по данъчното облагане
 • Общотехническа литература – математика , физика, обработване на металите и др.
 • Банки и борсова търговия
 • Информатика
 • Статистика и Статистическите годишници на РБ
 • Литература по ергономия и дизайн
 • Учебна литература по лингвистика за английски, немски и френски езици
 • Речници – набор от речници за английски, немски, френски езици и специализирани по изучаваните специалности
 • Периодика: сп. Мениджър, сп.”Публична администрация”, сп.”Машиностроене”, сп.”Die Politische Meinung”, в.”Държавен вестник”, в.”Капитал”, списания по Статистика и др.

Местоположение:
ТУ- София ,Стопански факултет,
3-ти блок, зала 3503, тел. 965-3739
Работно време за читатели :
от понеделник до петък от 9.30 до 12.30ч. и от 13.00 до 15 ч.
Последно променен на Сряда, 06 Април 2011 12:04