Съдържание на статията
магистърски програми
2
Всички страници

Магистърско обучение
по специалност
““Мениджмънт в електроенергетиката””

За магистърско обучение по специалност “Мениджмънт в електроенергетиката” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Индустриален мениджмънт” и по специалности от професионално направление 3.8. "Икономика", а така също и бакалаври и магистри по други специалности и професионални бакалаври по специалности от професионално направление 3.7. "Администрация и управление", успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

Магистърското обучение по специалност “Стопанско управление” е с продължителност 1,5 години за редовна форма (понеделник, сряда и петък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота) и за задочна форма (2,5 седмици очни занятия в първи и втори семестър), като и за двете форми в третия семестър се разработва и защитава дипломна работа.

още за магистърско обучение по “Мениджмънт в електроенергетиката”Последно променен на Петък, 05 Февруари 2016 11:52
 
Дизайн - Георги Цветков