МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
по специалност „Индустриален мениджмънт”:

За магистърско обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност “Стопанско управление” и по специалности от професионално направление 3.8. "Икономика", а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

 

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

 

Магистърското обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” е с продължителност 1,5 години за редовна форма (понеделник, сряда и петък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота) и за задочна форма (2,5 седмици очни занятия в първи и втори семестър), като и за двете форми в третия семестър се разработва и защитава дипломна работа.

 

Обучението по специалност “Индустриален мениджмънт” е акредитирано от НАОА с най-високата оценка “много добра” и се извършва по учебен план, предлагащ избор на магистърска програма, включващ следните специализиращи дисциплини:

 

Магистърска програма “Мениджмънт на маркетинга”:

 

Магистърска програма “Производствен и операционен  мениджмънт”:

Магистърска програма “Мениджмънт на персонала”:

 

За обучение по всяка от магистърските програми са определени квоти. Кандидатите избират магистърска програма, по която желаят да бъдат обучавани, като за целта в Молба-декларацията ранжират  и трите магис­търски програми от 1 до 3. Минималният брой на кандидатите за провеждане на обучение по съответна магистърска програма е 10.

 

 

Деканат на Стопански факултет

 

Последно променен на Сряда, 03 Февруари 2016 10:26
 
Дизайн - Георги Цветков