МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
по специалност „Публична администрация”:

За магистърско обучение по специалност “Публична администрация” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност и по други специалности от професионално направление 3.7 "Администрация и управление", а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

 

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

 

Магистърското обучение по специалност “Публична администрация” е с продължителност 1,5 години за редовна (вторник и четвъртък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота) и за задочна форма (2,5 седмици очни занятия в първи и втори семестър), като и за двете форми в трети семестър се разработва и защитава дипломна работа.

 

Обучението по специалност “Публична администрация” е акредитирано от НАОА с най-високата оценка “много добра” и се извършва по учебен план, предлагащ избор на магистърска програма, включващ следните специализиращи дисциплини:

 

Магистърска програма “Административно обслужване на бизнеса”:

 

“Организация и управление на административното обслужване на бизнеса”;

“Модели за стимулиране на икономическото развитие”;

“Публично-частни партньорства”;

Курсов проект по “Административно обслужване на бизнеса”.

 

Магистърска програма “Информационно осигуряване на публичната администрация”:

 

“Интернет базиране на информационни услуги”

“Системи за електронно правителство”;

“Многодименсионни анализи в публичната администрация”;

Курсов проект по “Информационно осигуряване на публичната администрация”.

 

    Магистърска програма “Митническа и данъчно-осигурителна администрация”:

 

Данъчно-осигурителен процес”;

“Методология на митническия контрол”;

“Местни данъци и такси”;

Курсов проект по “Митническа и данъчно-осигурителна администрация”.

 

За обучение по всяка от магистърските програми са определени квоти. Кандидатите избират магистърска програма, по която желаят да бъдат обучавани, като за целта в Молба-декларацията за учебната ранжират трите магис­търски програми от 1 до 3. Минималният брой на кандидатите за провеждане на обучение по съответна магистърска програма е 10.

 

Редовното магистърското обучение е срещу заплащане или държавна поръчка, а задочното обучение е само платено. За местата по държавна поръчка за редовно обучение могат да кандидатстват само завършилите бакалаври по същата специалност.

 

За учебната 2016/2017 година семестриалната такса за магистърско редовно обучение по държавна поръчка е 140 лв., а за редовно платено обучение - 850 лв. Семестриалната такса за магистърско задочно платено и изравнително задочно платено обучение е 475 лв.

 

Класирането за обучение по държавна поръчка, както и по отделни магистърски програми се извършва в съответствие със заявеното желание от кандидата, определените квоти и при спазване на следните правила:

- за бакалаври, завършили същата специалност - в низходящ ред по общата сума на точките, формирани съгласно подадената от всеки от кандидатите Молба-декларация;

- за завършили изравнителното обучение (завършили други специалности) - като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнително обучение.

Класиранията за редовна и задочна форми на обучение са отделни.

 

За кандидатстване за редовно и задочно магистърско обучение се заплаща такса от 30 лв. в каб. 1337 - “Студентски такси” и се попълва и подава Молба-декларация в учебната канцелария – каб. 3233 при маг. Ирина Гълева. Данните от Молба-декларацията трябва да бъдат удостоверени:

 - за завършилите специалност „Публична администрация” в Стопански факултет на ТУ-София или изравнителния курс на обучение - с печат от учебната канцелария на Стопански факултет (каб. 3233);

 - за завършилите други специалности в други висши училища - с копие от диплома за бакалавър или академична справка.

За кандидатстване за задочно изравнително обучение (за завършилите други специалности) се заплаща такса 30 лв. в каб. 1337 – „Студентски такси” и се попълва и подава „Молба” в каб. 3235

 

Сроковете за подаване документи са:

 

 - за редовно магистърско обучение от 07.09.2016 г. до 30.09.2016г.

- за задочно магистърско обучение от 07.09.2016 г. до 19.09.2016 г.

- за задочно изравнително обучение – от 07.09.2016 г. до 11.11.2016 г.

 

Класирането на кандидатите ще бъде обявено:

 

 - за редовно магистърско обучение – до 04.10.2016 г.

- за задочно магистърско обучение – до 21.09.2016 г.

- за задочно изравнително обучение – до 14.11.2016 г.

 

Записване на студентите:

 

- за редовно магистърско обучение – до 14.10.2016 г., включително;

- за задочно магистърско обучение – до 30.09.2016 г., включително;

- за задочно изравнително обучение – до 23.11.2016 г., включително.

Първият семестър ще се проведе:

- за редовно магистърско обучение – от 10.10.2016 г. до 28.01.2017 г.

- за задочно магистърско обучение – от 26.09.2016 г. до 12.10.2016 г.

- за задочно изравнително обучение – от 17.11.2016 г. до 03.12.2016 г.

Деканат на Стопански факултет

 

Семестриалната такса се определя и актуализира ежегодно от Академичния съвет на ТУ-София.

 

 

 

Последно променен на Сряда, 03 Февруари 2016 10:56