МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
по специалност „Стопанско управление”:

За магистърско обучение по специалност “Стопанско управление” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Индустриален мениджмънт” и по специалности от професионално направление 3.8 "Икономика", а така също и бакалаври и магистри по други специалности и професионални бакалаври по специалности от професионално направление 3.7 "Администрация и управление", успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

 

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

 

Магистърското обучение по специалност “Стопанско управление” е с продължителност 1,5 години за редовна форма (понеделник, сряда и петък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота) и за задочна форма (2,5 седмици очни занятия в първи и втори семестър), като и за двете форми в третия семестър се разработва и защитава дипломна работа.

 

Обучението по специалност “Стопанско управление” е акредитирано от НАОА с най-високата оценка “много добра” и се извършва по учебен план, предлагащ избор на магистърска програма, включващ следните специализиращи дисциплини:

Магистърска програма „Управление на маркетинга”:

 1. „Маркетингови изследвания”;
 2. „Маркетингови комуникации”;
 3. „Стратегически маркетинг”;
 4. Курсов проект по „Управление на маркетинга”.

Магистърска програма „Управление на операциите”:

 1. „Проектиране на стопански системи”;
 2. „Организация и нормиране на труда”;
 3. „Съвременни системи за управление на операциите”;
 4. Курсов проект по „Управление на операциите”.

Магистърска програма „Управление на персонала”:

 1. „Стратегическо управление на човешките ресурси”;
 2. „Фирмена култура”;
 3. „Управление на промените”;
 4. Курсов проект по „Управление на персонала”

За обучение по всяка от магистърските програми са определени квоти. Кандидатите избират магистърска програма, по която желаят да бъдат обучавани, като за целта в Молба-декларацията ранжират  и трите магис­търски програми от 1 до 3. Минималният брой на кандидатите за провеждане на обучение по съответна магистърска програма е 10.

 

Редовното магистърското обучение е срещу заплащане или държавна поръчка, а задочното обучение е само платено. За 30-те места по държавна поръчка за редовно обучение могат да кандидатстват само завършилите бакалаври по същата специалност.

 

За учебната 2016/2017 година семестриалната такса за магистърско редовно обучение по държавна поръчка е 140 лв., а за редовно платено обучение - 850 лв. Семестриалната такса за магистърско задочно платено и изравнително задочно платено обучение  е 525 лв.

 

Класирането за обучение по държавна поръчка, както и по отделни магистърски програми се извършва в съответствие със заявеното желание от кандидата, определените квоти и при спазване на следните правила:

-за бакалаври, завършили същата специалност - в низходящ ред по общата сума на точките, формирани съгласно от подадената от всеки от кандидатите Молба-декларация;

-за завършили изравнителното обучение (завършили други  специалности) - като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнително обучение.

 

Класиранията за редовна и задочна форми на обучение са отделни.

За кандидатстване за магистърско обучение се заплаща такса от 30 лв. в каб. 1337 - “Студентски такси” и се попълва и подава Молба-декларация в учебната канцелария – каб. 3233, при маг. инж. Екатерина Николова - за редовно обучение и при г-жа Недка Тодорова - за задочно обучение. Данните от Молба-декларацията трябва да бъдат удостоверени:

-за завършилите специалност „Стопанско управление” в Стопански факултет на ТУ-София или изравнителния курс на обучение - с печат от учебната канцелария на Стопански факултет (каб. 3233);

-за завършилите специалност “Стопанско управление” в други висши училища - с копие от диплома за бакалавър или академична справка

 

За кандидатстване за задочно изравнително обучение (за завършилите други специалности) се заплаща такса 30 лв. в каб. 1337 – „Студентски такси” и се попълва и подава „Молба” в каб. 3235 при маг. инж. Ана Радукова.

 

Сроковете за подаване на документи са:

 

- за редовно магистърско обучение    от 07.09.2011 г. до 30.09.2011г.;

- за задочно магистърско обучение    от 07.09.2011 г. до 19.09.2011 г.;

- за задочно изравнително обучение на професионални бакалаври по спец. от ПФ 3.7. Администрация и управление   – от 07.09.2011 г. удължен до 28.10.2011 г.;

- за задочно изравнително обучение на бакалаври и магистри по други специалности

– от 07.09.2011 г. до 27.10.2011 г.

 

Класирането на кандидатите ще бъде обявено:

 

- за редовно магистърско обучение  – до 04.10.2011 г.;

- за задочно магистърско обучение  – до 21.09.2011 г.;

- за задочно изравнително обучение на професионални бакалаври по спец. от ПФ 3.7. Администрация и управление   – от 31.10.2011 г.;

- за задочно изравнително обучение на бакалаври и магистри по други специалности– до 31.10.2011 г.

 

Записване на студентите:

 

- за редовно магистърско обучение  – до 14.10.2011 г., включително;

- за задочно магистърско обучение  – до 30.09.2011 г., включително;

- за задочно изравнително обучение на професионални бакалаври по спец. от ПФ 3.7. Администрация и управление   – до 04.11.2011 г., включително;

- за задочно изравнително обучение на бакалаври и магистри по други специалности– до 04.11.2011 г., включително.

 

Първият семестър ще се проведе:

 

- за редовно магистърско обучение   – от 10.10.2011 г. до 28.01.2012 г.;

- за задочно магистърско обучение   – от 26.09.2011 г. до 12.10.2011 г.;

- за задочно изравнително обучение на професионални бакалаври по спец. от ПФ 3.7. Администрация и управление   – от 02.11.2011 г. до 18.11.2011 г.;

- за задочно изравнително обучение на бакалаври и магистри по други специалности

- от 02.11.2011 г. до 18.11.2011 г.

 

                                                     Деканат на Стопански факултет

 

Сроковете за подаване на документи, класиране на кандидатите, записване на студентите и провеждане на обучението се определят и публикуват ежегодно.

Последно променен на Сряда, 03 Февруари 2016 10:08
 
Дизайн - Георги Цветков